I 2014 ble TINE kåret til årets omdømmevinner (Ipsos MMI omdømmemåling 2014) og Norges best likte selskap. Den viktigste enkeltfaktoren bak denne utmerkelsen, er arbeidet alle de dyktige ansatte legger ned. Sammen skal vi skape de beste produktene som forbrukerne ønsker.

TINE er helt avhengig av motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse for å skape resultater i en stadig mer konkurranseutsatt bransje. For å sikre dette har TINE utarbeidet en egen HR-strategi med følgende målsettinger:

  • TINE skal være den mest attraktive arbeidsgiveren innen TINEs strategiske kompetanseområder
  • TINE skal arbeide helhetlig med langsiktig ressursplanlegging for å sikre tilstrekkelig menneskelige ressurser og kompetanse
  • TINE skal satse på riktig kompetanse som et strategisk virkemiddel for å mestre langsiktige forretnings- og organisasjonsmessige utfordringer
  • TINE skal ha konkurransedyktige bedriftsinterne ordninger samt konkurransedyktige lønnsbetingelser uten å være lønnsledende

Ved å levere på disse målsettingene skal TINE skape en slagkraftig organisasjon. Like viktig er imidlertid å utvikle hver enkelt ansatt slik at de opplever faglig utvikling og mestring.    

Fra mål til handling
Gjennom en rekke ulike tiltak som f.eks. kompetanse-, leder- og organisasjonsutvikling skal TINE realisere potensialet som ligger i medarbeiderne. TINE har i mange år satset på kompetanseutvikling, og 2014 var intet unntak. Salgsskoler, merkevareskoler, lederskoler, og produksjon og prosess er blant fagområdene TINE gjennomførte ulike program på. TINE har i løpet av 2014 hatt 845 kursdeltakere på ulike kurs.

Utvikling av fagkompetanse
Merkevarekompetanse er viktig for TINE. I 2014 har vi gjennomført; Merkevareskolen trinn 1, et tilbud til alle som jobber i TINE. Merkevareskolen trinn 2, et tilbud til spesielt utvalgte målgrupper. Og Merkevareskolen trinn 3, et tilbud rettet mot merkevaresjefer i TINE og datterselskaper.

Salgsskolene til TINE har hatt stor aktivitet, og med prosjektet «først til framtiden», har hele salgsapparatet på dagligvare blitt trent på butikkbesøket i praksis. TINEs salgsapparat mot storkunder (hotell, restaurant etc.) og TINEs rådgiverapparat har også gjennomført flere samlinger i regi av TINE salgsskole.

Satsing på lærlinger
Et viktig virkemiddel for å øke andel ansatte med fagbrev er lærlingeordningen. Hvert år tas det inn minimum 30 nye lærlinger til fagområdene matteteknologi, automasjon, og logistikk. Lærekontraktene varer normalt i to år, og mange av lærlingene ansettes permanent i TINE etter oppnådd fagbrev.

Utvikling av ledere
Lederskolene i TINE skal utvikle den enkelte leder og bidrar til å bygge kultur og nettverk. Lederskolen trinn 1 er et lederutviklingsprogram som er tilpasset de som er nye som ledere. Her skapes det bevissthet om egen lederatferd og gir verdifull kunnskap til ledere med drifts-, økonomi- og personalansvar.

Lederskolen trinn 2 er tilpasset mellomledere som har hatt lederansvar en periode. Programmet bidrar til at lederne skal kunne håndtere endring og omstilling i en kompleks helhet. Lederskolen trinn 3 retter seg mot ledere med personalansvar fra konsernledelsens ledergrupper der viktig temaer er kultur, mestring, innovasjon og endring.

Styrker organisasjonen
TINE har i hele 2014 jobbet med forbedringsprogrammet Styrk. I tillegg til et mål om en resultateffekt på NOK 750 millioner kroner, er det satt et eget mål for organisasjonsutvikling. Målet er å utvikle en mer markeds og endringsorientert organisasjon som styrker TINEs konkurransekraft. Mye av arbeidet med leder- og medarbeiderutvikling har vær knyttet til Styrk og andre organisasjonsutviklingsprogram.

Introduksjon av TINE Puls
I 2014 gjennomførte TINE sin en ny medarbeiderundersøkelse TINE Puls. Formålet med TINE Puls er å måle og utvikle de områdene vi vet gir effekt på motivasjon og engasjement. Alle ansatte fikk tilsendt spørreskjema og 3623 personer besvarte undersøkelsen.

Særlig spennende funn i TINE Puls er en høy skår på «mening og oppgavebetydning». Stolthet av å være del av TINEs verdikjede og betydningen av de gode produktene vi leverer kan være en hovedforklaring på dette.  

Større fokus på medarbeidersamtaler
Vi ønsker å innarbeide en forbedringskultur i TINE der tilbakemeldinger og tiltak er en integrert del av arbeidshverdagen. I samarbeid med Handelshøyskolen BI har TINE i 2014 utarbeidet ny medarbeidersamtale. Ved å kombinere medarbeidersamtalene med en kontinuerlig og konstruktiv dialog, vil vi sammen kunne gjøre endringer som skaper en sterk og god forbedringskultur.

Employer branding
Det arbeides målrettet med å synliggjøre TINE som en attraktiv arbeidsgiver overfor ulike grupper som ansatte, studenter og kandidater andre steder i næringslivet. I 2014 har TINE deltatt på utdanningsmesser og karrieredager, og lansert nye websider for jobb og karriere i TINE.

 

Les mer

 

 

 

 

 

Deltakerantallet fordeler seg blant annet på:

Deltakerantall Tabell

 

En utfordring til alle

TINE ønsker å motivere sine ansatte til mosjon og fysisk aktivitet. Dette er med på å bygge et sosialt fellesskap og en positiv bedriftskultur, i tillegg til at det motiverer til mosjon og fysisk aktivitet. I løpet av 2014 har det vært gjennomført både stor og små aktiviteter som bidrar positivt i dette arbeidet.

I 2014 deltok TINE med hele 47 lag i YT Holmenkollstafetten. Det betyr at over 700 TINE-ansatte var med og løp. Felles trening er viktige ingredienser for å mobilisere så mange til å delta. TINE har avtale med Marit Bjørgen, og sammen har vi arrangert spennende og motiverende trening som forberedelse til stafetten.