Til ledelsen i TINE SA

Vi har på oppdrag fra ledelesn i TINE utført kontroller knyttet til informasjon om samfunnsansvar presentert i TINE – Årsrapport 2014, områdene TINE samfunnsansvar og kapitlene Samfunnsansvar, Organisasjon og Mennesker og Helse, miljø og sikkerhet i konsernstyrets beretning, i det videre samlet omtalt som «Rapporten». Informasjonen som omfattes av vår kontroll er avgitt av selskapets ledelse. Vår oppgave er å uttrykke våre konklusjoner basert på vårt arbeid. 

Vi har basert vårt arbeid på revisjonsstandard ISAE 3000, «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», utgitt av International Auditing and Assurance Standards Board. Formål og omfang av vårt arbeid er avtalt med selskapets ledelse og omfatter de forhold som vi har konkludert på nedenfor.

Basert på vurdering av vesentlighet og risiko, har vårt arbeid omfattet analyser og stikkprøvemessig gjennomgang av underliggende dokumentasjon. Vi har utført intervjuer med ansvarlige for oppfølging og rapportering om samfunnsansvar på konsernnivå og ved et utvalg rapporteringsenheter.

Vi har utført det arbeid vi mener har vært nødvendig for å avgi vår uttalelse med moderat grad av sikkerhet. Ved slik kontroll oppnås lavere sikkerhet enn om vi hadde utført arbeid av samme omfang som ved en revisjon. 

Konklusjon

Vi har gjennom vårt arbeid ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til ikke å anta at:

  1. TINE har etablert rutiner for å samle inn, sammenstille og kontrollere påliteligheten av informasjon om samfunnsansvar for bruk i Rapporten, som beskrevet i Rapporten under artikkelen «Slik rapporterer vi».
  2. Data presentert i Rapporten for 2014 er i samsvar med sammenstilte data fremkommet som et resultat av de rutiner som er nevnt ovenfor og er hensiktsmessig presentert i Rapporten.
  3. TINEs praksis for rapportering om samfunnsansvar samsvarer i all hovedsak med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (versjon 3.1) sine rapporteringsprinsipper og rapporteringen tilfredsstiller nivå B+ i henhold til GRIs retningslinjer. GRI-tabellen presentert i Rapporten reflekterer på en hensiktsmessig måte hvor informasjon relevant for elementer og indikatorer i GRI er presentert.

Oslo, 16. april 2015
Deloitte AS

kjetil-nevstad.jpg

Kjetil Nevstad
Statsautorisert revisor

frank-dahl.jpg

Frank Dahl
Deloitte Sustainability