Slik rapporterer vi

TINE oppfatter samfunnsansvar som en integrert del av selskapets samlede virksomhet, og har derfor valgt å rapportere om sitt arbeid med samfunnsansvar som en integrert del av årsrapporten.

Avdelingen «Samfunnsansvar» i årsrapporten publisert på selskapets hjemmeside må sees i sammenheng med årsrapporten som helhet da også andre deler av årsrapporten gir informasjon om selskapets arbeid med samfunnsansvar.

Formålet med rapporteringen er å gi våre interessenter som eiere, ansatte, kunder og forbrukere en overordnet og balansert oversikt over hvordan TINE følger opp sitt samfunnsansvar innen de tema som vi anser som de mest sentrale for TINEs virksomhet.

Gjennom store deler av 2014 har vi arbeidet med en ny strategi for TINE, noe som også har omfattet selskapets strategi for samfunnsansvar. I arbeidet med ny strategi på samfunnsansvar har vi hatt dialog med ulike interessenter som ansatte, eiere, kunder og forbrukere.

TINEs visjon og nye konsernstrategi setter en tydelig retning. Først og fremst skal TINE være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med fokus på meieriprodukter. Visjonen skal realiseres ved at man vektlegger fire strategiske områder, der samfunnsansvar er ett av disse. Innen samfunnsansvar er det igjen definert tre temaer eller områder som skal være spydspissen i TINEs samfunnsansvar og som også gjenspeiler seg i vår rapportering om samfunnsansvar.

Våre hovedtema er:

  • Ernæring og god folkehelse
  • Nærhet – melkeproduksjon i hele landet
  • Ressurser – et knapphetsgode

 

Rapporterings- og regnskapsprinsipper
Rapporteringen om samfunnsansvar omfatter i utgangspunktet hele konsernet TINE dersom ikke annet er presisert. Temaene omfattet av rapporteringen er i stor grad basert på TINEs strategi for samfunnsansvar og omfatter også relevante forhold langs verdikjeden for melk som går ut over selskapets direkte ansvarsområde.

Miljødata hentes i hovedsak fra etablerte konsernovergripende databaser for registrering og rapportering på aktuelle tema. Dette gjelder for eksempel for energi, utslipp til vann og transport. Rapporteringen omfatter ikke datterselskaper og våre aktiviteter utenfor Norge. Der våre datterselskaper har produksjon ved TINEs meierier, vil likevel miljødata fra denne produksjonen inngå i rapporteringen.

Data om ansatte, diversitet, sykefravær og skader er basert på konsernets HR-database og omfatter TINEs samlede virksomhet, også datterselskaper hvor TINE eier over 50 prosent og våre aktiviteter utenfor Norge.

Øvrige data om samfunnsansvar er innsamlet fra ulike kilder systemer etter behov.

Nærmere forklaringer knyttet til de enkelte data er gitt i rapporten etter behov. Det er lagt stor vekt på at opplysningene er fullstendige og korrekte, men det kan likevel være usikkerhet knyttet til deler av datamaterialet.

Vi vil gjerne høre dine synspunkter på hvordan TINE ivaretar sitt samfunnsansvar og om vår rapportering om samfunnsansvar. Dine synspunkter mottas med takk på e-post til bjorn.malm@tine.no

 

TINE GRI-tabell 2014

TINE viderefører selskapets rapportering om samfunnsansvar i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer for næringsmiddelindustrien, GRI Sustainability Reporting Guidelines & Food Processing Sector Supplement (GRI FPSS). Rapporteringen for 2014 er basert på GRI versjon 3.1. Ny versjon, GRI G4, vil bli implementert fra 2015.

TINEs rapportering om samfunnsansvar for 2014 er integrert i TINE Årsrapport 2014 og publisert på TINEs nettsider. Vår eksterne revisor Deloitte AS har verifisert at rapporteringen i all hovedsak er i samsvar med GRIs rapporteringsprinsipper og at rapporteringen tilfredsstiller nivå B+ i henhold til retningslinjene, se revisors uttalelse på tine.no

I tabellen nedenfor gis henvisning til hvor i TINEs årsrapport for 2014 informasjon om de enkelte elementer og hovedindikatorer i GRI er gitt i årsrapporten, enten dette gir en hel eller delvis besvarelse. Indikatorene FP1 – FP13 er bransjespesifikke indikatorer gitt i GRI FPSS og indikatorer merket med * er tilleggsindikatorer i GRI. For full beskrivelse om de enkelte indikatorer henvises til GRIs hjemmeside, www.globalreporting.org

Les mer

GRI rapporteringsprofil

1. Strategi og analyse
GRI Kode Tittel Referanse
1.1 Erklæring fra selskapets øverste leder
1.2 Beskrivelse av hovedvirkninger, -risiko og -muligheter
2. Organisasjon
3. Rapporteringsparametere
GRI Kode Tittel Referanse
3.1 Rapporteringsperiode 2014
3.2 Forrige rapport
3.3 Rapporteringssyklus Årlig
3.4 Kontakt
3.5 Prosess for å definere rapportens innhold
3.6 Avgrensning av rapporten (organisatorisk)
3.7 Begrensninger i omfanget av rapporten (tema)
3.8 Grunnlaget for rapportering for sameide selskap, datterselskap etc.
3.9 Måleteknikker
3.10 Endringer i forhold til tidligere rapportert informasjon Ingen vesentlige endringer
3.11 Endringer i rapportens omfang Ingen vesentlige endringer
3.12 Oversikt over rapporterte indikatorer
3.13 Praksis for ekstern bekreftelse
4. Styring, forpliktelser og samhandling med interessenter
GRI Kode Tittel Referanse
4.1 Styringsstruktur
4.2 Om styreleder også er medlem av konsernledelsen
4.3 Styremedlemmers uavhengighet
4.4 Prosess for forslag til styret fra aksjonærer og ansatte
4.5 Kompensasjon til styre og ledelsen, relatert til prestasjon
4.6 Rutiner for å hindre interessekonflikter i styret
4.7 Prosess for å bestemme styrets kvalifikasjoner og kompetanse
4.8 Interne verdierklæringer etc
4.9 Styrets tilsyn med organisasjonen
4.10 Styrets evaluering av egne prestasjoner
4.11 Bruk av føre-var-prinsippet
4.12 Eksterne prinsipper og initiativ som støttes
4.13 Medlemskap i organisasjoner
4.14 Oversikt over interessgrupper
4.15 Utvelgelse av interssegrupper
4.16 Samhandling med interessegrupper
4.17 Temaer fremmet av interessegrupper

GRI resultatindikatorer

Leverandørstyring
GRI Kode Tittel Referanse
Beskrivelse av ledelsespraksis
FP1 Innkjøp fra leverandører som tilfredsstiller selskapets politikker for opprinnelseskilde/sporbarhet
FP2 Andel av innkjøp som er i samsvar med standarder for ansvarlig produksjon
Økonomi
GRI Kode Tittel Referanse
Beskrivelse av ledelsespraksis
EC1 Økonomisk verdiskapning og fordeling
EC2 Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer
EC3 Pensjons- og forsikringsordninger
EC4 * Økonomisk støtte fra myndigheter
EC5 Lønn i forhold til standard minstelønn Ikke relevant
EC6 Praksis i forhold til bruk av lokale leverandører Ikke rapportert
EC7 Praksis i forhold til å ansette ledere med lokal tilknytning Ikke relevant
EC8 Investeringer og tjenester levert til lokalsamfunnet Ikke rapportert
EC9 Beskrivelse av Indirekte økonomiske virkninger
Miljø
GRI Kode Tittel Referanse
Beskrivelse av ledelsespraksis
EN1 Råstoff- og materialbruk
EN2 Råstoff og materialer fra resirkulerte materialer Ikke rapportert
EN3 Direkte energiforbruk
EN4 Indirekte energibruk Ikke rapportert
EN5 Redusert energibruk gjennom ENØK og energieffektivisering
EN6 * Initiativer for produkter og tjenester basert på ENØK eller fornybar energi Ikke relevant
EN7 * Initiativer for å redusere indirekte energiforbruk Ikke rapportert
EN8 Vannforbruk Ikke rapportert
EN9 * Vannkilder vesentlig påvirket av uttak av vann Ikke rapportert
EN10 * Resirkulering og gjenbruk av vann Ikke rapportert
EN11 Naturvernområder og områder med høyt biomangfold Ikke relevant
EN12 Påvirkning av naturvernområder og områder med høyt biomangfold Ikke relevant
EN13 * Beskyttede eller restituerte leveområder Ikke relevant
EN14 * Styring av påvirkning av biomangold Ikke rapportert
EN15 * Rødlistearter og arter fra nasjonale fredningslister i påvirkede områder Ikke relevant
EN16 Direkte og indirekte utslipp av klimagasser
EN17 Andre indirekte utslipp av klimagasser
EN18 * Initiativer for reduksjon av klimagassutslipp og oppnådde resultater
EN19 Utslipp av ozonnedbrytende stoffer Ikke rapportert
EN20 Utslipp av NOx, SOx og andre luftutslipp Ikke rapportert
EN21 Utslipp til vann
EN22 Avfallsmengder og -håndtering
EN23 Akutt- og uhellsutslipp
EN24 * Transport og behandling av farlig avfall (etter Baselkovesjonen) Ikke rapportert
EN25 * Vannforekomster påvirket av utslipp og avrenning Ikke relevant
EN26 Redusering av miljøpåvirkninger fra produkter og tjenester
EN27 Gjenvinning av produkter og emballasje
EN28 Miljøbøter og -sanksjoner Ingen registrerte saker i 2014
EN29 * Miljøvirkninger av transport
EN30 * Miljøinvesteringer og -kostnader Ikke rapportert
Medarbeideroppfølging
GRI Kode Tittel Referanse
Beskrivelse av ledelsespraksis
LA1 Antall ansatte
LA2 Turnover
LA3 * Ytelser forbeholdt heltidsansatte Ikke rapportert
LA4 Kollektive forhandlingsordninger Ikke rapportert
LA5 Minimum varslingsfrist ved organisasjonsendringer/omstruktureringer Ikke rapportert
FP3 Antall streiker og lock-outs Ingen i 2014
LA6 * Andel ansatte representert i samarbeidsorganer for helse og sikkerhet
LA7 Skader og sykefravær
LA8 Tiltak og programmer for å beskytte mot alvorlig sykdom
LA9 * Helse og sikkerhetstema omfattet av fagforeningsavtaler
LA10 Timer opplæring per ansatt og stillingskategori
LA11 * Kompetansestyring og livslang læring
LA12 * Andel ansatte med regelmessig medarbeider- og utviklingsvurdering Ikke rapportert
LA13 Diversitet i styrende organer og i ulike stillingskategorier
LA14 Forhold mellom grunnlønn for menn og kvinner
Menneskerettigheter
GRI Kode Tittel Referanse
Beskrivelse av ledelsespraksis
HR1 Større investeringer vurdert i forhold til menneskerettigheter Ikke relevant
HR2 Leverandører og entreprenører vurdert i forhold til menneskerettigheter
HR3 * Omfang av opplæring av ansatte om menneskerettigheter Ikke rapportert
HR4 Antall saker om diskriminering Ingen registrerte saker i 2014
HR5 Risikovurdering knyttet til organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger
HR6 Risikovurdering knyttet til barnearbeid
HR7 Risikovurdering knyttet til tvangsarbeid
HR8 * Opplæring av sikkerhetspersonell om menneskerettighetsaspekter Ikke relevant
HR9 * Krenkelse av urfolkrettigheter Ikke relevant
Samfunn
GRI Kode Tittel Referanse
Beskrivelse av ledelsespraksis
SO1 Styring av hvordan virksomheten påvirker lokalsamfunn
FP4 Programmer og praksis for å fremme tilgang til sunn og rimelig mat
SO2 Forretningsenheter risikovurdert i forhold til korrupsjon Ikke rapportert
SO3 Opplæring i anti-korrupsjon Ikke rapportert
SO4 Tiltak som svar på korrupsjon Ingen registrerte saker i 2014
SO5 Påvirkning av rammevilkår og lobbyvirksomhet
SO6 * Økonomisk støtte til politiske miljøer Ikke rapportert
SO7 * Saker om konkurransehindring Ingen registrerte saker i 2014
SO8 Bøter og sanksjoner for brudd på korrupsjons- og konkurranseregelverk Ingen registrerte saker i 2014
Produktansvar
GRI Kode Tittel Referanse
Beskrivelse av ledelsespraksis
PR1 Påvirkning på helse og sikkerhet fra produkter og tjenester
PR2 * Brudd på regler og standarder for helse og sikkerhet for produkter og tjenester Ikke rapportert
FP5 Andel av produksjon fra anlegg sertifisert for matsikkerhet
FP6 Andel av solgte varer med redusert innhold av mettet fett, transfett, salt og tilsatt sukker
FP7 Andel av solgte varer med konservert eller økt innhold av fiber, vitaminer, mineraler, fytokjemikalier og funksjonell mat tilsetninger. Ikke rapportert
PR3 Produkter og tjenester omfattet av informasjonskrav Ikke rapportert
FP8 Kommunikasjon om ingredienser, næringsinnhold, tilsetninger og deres virkninger Ikke rapportert
PR4 * Brudd på regler og standarder for merking av produkter og tjenester Ingen registrerte saker i 2014
PR5 * Kundetilfredshet Ikke rapportert
PR6 Tilslutning til lover, standarder og avtaler om markedsføring Ikke rapportert
PR7 * Brudd på regler og standarder for markedsføring 8 pålegg fra Mattilsynet knyttet til emballasje og markedsføring
PR8 * Klager i forhold til kunders personvern og kundedata Ingen registrerte saker i 2014
PR9 Bøter for brudd på regler for levering og bruk av produkter og tjenester Ingen registrerte saker i 2014
Dyreansvar
GRI Kode Tittel Referanse
Beskrivelse av ledelsespraksis
FP9 Prosent og totalt antall dyr som er foret opp og/eller prosessert, per dyreart Ikke relevant
FP10 Policy og praksis i forhold til fysiske endringer og bruk av bedøvelse, per dyreart Ikke relevant
FP11 Prosent og totalt antall dyr som er foret opp og/eller prosessert, per dyreart og type dyrehold Ikke relevant
FP12 Policy og praksis i forhold til antibiotika, betennelsesdempende, hormon og/eller vekstfremmende behandling, per dyreart. Ikke relevant
FP13 Antall brudd på lover, forskrifter og tilsluttede frivillige standarder knyttet til dyretransport, behandling og slakting av dyr og fisk Ikke relevant