En bærekraftig utvikling er avgjørende, både for TINE og i samfunnet for øvrig. TINEs mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til vårt miljømessige og sosiale ansvar.

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. I løpet av et år bruker vi mennesker langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye. Beregninger viser at vi i dag bruker en og en halv gang jordas ressurser, noe som betyr at det tar jorda ett år og seks måneder å regenerere det vi bruker i løpet av ett år. Moderate beregninger viser at om vi fortsetter som i dag, vil vårt forbruk øke til to ganger jordas ressurser i 2030. Vi tror at framtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet.

Gjennom store deler av 2014 har vi arbeidet med en ny strategi for TINE, noe som også har omfattet selskapets strategi for samfunnsansvar. Det har vært lagt vekt på forenkling og tydeligere prioriteringer. Skal vi lykkes med å skape en bærekraftig forretningsvirksomhet, må samfunnsansvar være godt integrert i hele TINE. Når vi kjøper inn ulike varer og tjenester, produserer melk og ost eller kjører produktene til butikken må vi ta hensyn til bærekraft på lik linje med lønnsomhet og effektivitet.

TINEs visjon og nye konsernstrategi setter en tydelig retning. Først og fremst skal TINE være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med fokus på meieriprodukter. Visjonen skal realiseres ved at man vektlegger fire strategiske områder, der samfunnsansvar er ett av disse. Dette viser hvor viktig samfunnsansvar er i vårt arbeid med å skape en lønnsom og bærekraftig virksomhet.

I arbeidet med ny strategi på samfunnsansvar har vi også hatt dialog med ulike interessenter som ansatte, eiere, kunder og forbrukere. Dette for å få vite mer om deres forventninger til TINE, hvilke områder de oppfatter som særlig vesentlige, og der TINE da har størst mulighet for å bidra til en bærekraft samfunnsutvikling.

Det er definert tre temaer eller områder som skal være spydspissen i TINEs samfunnsansvar. Disse er alle strategisk viktige, og har en relasjon til samfunnet, sosialt og miljømessig.

Ernæring og god folkehelse
Overvekt og fedme er et betydelig problem i vårt samfunn. De menneskelige og samfunnsmessige belastningene er økende. Som stor næringsmiddelprodusent tar TINE dette på alvor, og ønsker å bidra til et sunt, variert og balansert kosthold i befolkningen. Vi kan gjøre faktiske grep for å bedre folkehelsen. Små justeringer i dagens produktportefølje og utvikling av nye produkter utgjør store forskjeller i folks hverdag. TINE har gjennom reduksjon av salt i ost bidratt til reduksjon av nordmenns inntak av salt med omkring 2000 tonn siden midten av 1980-tallet. I 2015 reduseres inntaket ytterligere med 30 tonn årlig ved at vi reduserer mengden salt i smør.

TINE har både ressursene, lokal forankring og troverdighet for å bidra til en bedre folkehelse. Vi skal spesielt arbeide med å gjøre det enklere for forbruker å få bedre balanse i kostholdet, mer av de gode og viktige næringsstoffene og mindre sukker, salt og fett i det daglige kostholdet. Vi skal også jobbe aktiv med å heve befolkningens kunnskap om hvordan kombinasjonen av fysisk aktivitet og sunt kosthold bidrar til god helse.

Nærhet – melkeproduksjon i hele landet
Siden den spede begynnelsen i 1856 da tjuefem driftige bønder samlet sine melkekyr i Rausjødalen, har TINE foredlet melk, en av Norges viktigste naturressurser. Vi er avhengig av en levedyktig jordbruksnæring for å sikre tilgang på norsk melk av god kvalitet. TINE har skapt tradisjoner og historier det er viktig å ta vare på. Vi er tett på hele vår verdikjede som gir god og trygg mat med norske innsatsfaktorer. TINE er til stede og bidrar i lokalsamfunnet med arbeidsplasser og aktiviteter. Vi er de mange små som blir til én stor, som bidrar til et levende Distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen. Dette er betydelige bidrag til den norske verdiskapingen og «folkesjelen». TINE skal befeste sin posisjon som en skikkelig, nær og engasjert aktør i det norske samfunnet.

Ressurser – et knapphetsgode
Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som også påvirker våre omgivelser. Miljøet blir belastet av vår transport, og produksjonen av melk og ost som krever energi til både oppvarming og nedkjøling.

TINE skal bidra til at det nasjonale klimagassutslippet reduseres ved selv å redusere egne utslipp. Vi har satt oss et ambisiøst mål om å redusere vårt klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020, i forhold til 2007. Konkrete planer viser oss veien mot klimamålet der det pekes på to spor, ressursutnyttelse og energikilde. Vi må utnytte melka og energien vi bruker i produksjonen og transporten på en bedre måte. Her ligger det store økonomiske og miljømessige gevinster som venter på å bli realisert. Videre må vi være bevisste på hvilke energikilde vi bruker på anleggene og på lastebilene. Økt bruk av fornybar energi som fjernvarme og bioenergi vil redusere vårt klimagassutslipp. Da er det spesielt gledelig å se at fokus på effektiv- og miljøvennlig kjøreatferd bidrar til at vi i løpet av 2014 har redusert drivstofforbruket på egne lastebiler med 3 prosent.

For at TINE skal nå sine mål, er vi avhengige av et godt samarbeid med ulike aktører i samfunnet. Vi tror at en utstrakt og god dialog med forskningsmiljøer, det private næringsliv, myndigheter og frivillige organisasjoner vil være viktig i arbeidet med å skape solid og bærekraftig næringsvirksomhet.

 

hanne_refsholt_sign

Hanne Refsholt

Konsernsjef