Resultatregnskap
TINE KONSERNTINE SA
Beløp i 1000 kroner2016201520162015
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekt ferdigvarer20 873 66020 612 06616 512 07916 406 553
Salgsinntekt råvarer1 237 8931 189 3611 237 8931 189 361
Andre driftsinntekter457 147402 974665 355584 132
Sum driftsinntekter22 568 70022 204 40118 415 32718 180 046
DRIFTSKOSTNADER
Vareforbruk og varebeholdningsendringer12 644 44612 486 48410 153 98910 036 606
Personalkostnader3 695 3143 886 7203 036 1253 230 377
Ordinære avskrivninger986 974942 700846 235813 175
Nedskrivninger av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler2 5207 5802 5067 344
Andre driftskostnader3 277 7943 202 9162 651 0642 600 281
Sum driftskostnader20 607 04820 526 40016 689 91916 687 783
Driftsresultat1 961 6521 678 0011 725 4081 492 263
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Inntekter fra investeringer i datterselskap65 46143 685
Resultat fra investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap9 77410 409525777
Netto renteinntekter og -kostnader-100 501-92 083-91 412-85 108
Netto realisert og urealisert gevinst og tap på valuta-1 295-12 67586 542-100 373
Netto andre finansinntekter og -kostnader-7 251-5 07357 79748 108
Sum finansinntekter og -kostnader-99 273-99 422118 913-92 911
Resultat før skatt1 862 3791 578 5791 844 3211 399 352
Skattekostnad228 756154 857210 28997 631
Årsresultat1 633 6231 423 7221 634 0321 301 721
Minoritetenes andel34 10626 092
Majoritetens andel1 599 5171 397 630
Overføringer:
Utbetales melkeprodusentene-963 401-870 029
Avsatt til etterbetalingsfond-84 000-
Avsatt til annen egenkapital-586 630-431 692
Sum overføringer-1 634 032-1 301 721
Netto avgitt konsernbidrag til datterselskap2 4894 677