Kontantstrømoppstilling
TINE KONSERNTINE SA
Beløp i 1000 kroner2016201520162015
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad1 862 3791 578 5791 844 3211 399 352
Periodens betalte skatt-135 658-114 550-101 138-83 193
Gevinst (-) og tap ved salg av anleggsmidler-54 198-16 453-53 187-16 067
Avskrivninger og nedskrivninger979 794950 280839 041820 519
Reversering av nedskrivning av finansielle anleggsmidler---62 860-52 000
Gevinst (-) og tap ved salg av finansielle anleggsmidler-205-1 060
Urealisert verdiendring finansielle poster69 590-229 833-28 503-127 022
Mottatt utbytte fra datterselskap---21 264-19 577
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- og utbetalinger i pensjonsordninger-316 233-276 112-311 294-265 054
Forskjell mellom resultatført og mottatt utbytte fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap-9 774-10 408--
Effekt av valutakursendringer og urealisert agio-59 14929 284--
Endring i varelager-59 816-196 611-86 645-140 243
Endring i kundefordringer og andre kortsiktige fordringer-49 8386 036-59 20033 101
Endring i leverandørgjeld-90 949-10 394-127 424-13 641
Endring i annen kortsiktig gjeld51 11069 71167 07473 973
Endring på konsernmellomværende av operasjonelle aktiviteter--27 98630 209
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter2 187 2581 779 7341 926 9071 641 417
Kontantstrømmer til investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler64 77938 21561 65136 839
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-1 130 880-1 038 318-989 863-951 028
Endring i langsiktige fordringer og forpliktelser-6 94215 2075679 757
Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler---1 689
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler--3 528--4 100
Utbetalinger ved kjøp av virksomhet-186 560---
Inn- og utbetalinger til konserninterne langsiktige fordringer---155 21119 577
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter-1 259 603-988 424 -1 082 856-887 266
Kontantstrømmer til / fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld731 288-704 977-
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld--600 588--601 423
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld3 843-3 843-
Netto inn- og utbetalinger av sertifikatlån-400 000100 000-400 000100 000
Utbetalt til minoriteter-20 611-18 723--
Netto endring i kassekreditt-181 549174 258-152 160152 160
Inn- og utbetalinger av andelskapital-179-462-179-462
Endring på mellomværende av konsernbidrag---21 21012 988
Utbetalt etterbetaling og lån til melkeprodusentene-815 230-475 781-815 230-475 781
Netto kontantstrøm til / fra finansieringsaktiviteter-682 438-821 296-679 959-812 518
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer245 217-29 986164 092-58 367
Bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer 01.01558 609581 921402 080460 447
Valutaeffekt på kontanter og kontantekvivalenter-2 3406 674--
Bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer 31.12801 486558 609566 172402 080