Balanse
TINE KONSERNTINE SA
Beløp i 1000 kroner2016201520162015
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel6 8885 121
Goodwill74 15252 55112 60016 800
Andre immaterielle eiendeler82 27673 772
Sum immaterielle eiendeler163 316131 44412 60016 800
Varige driftsmidler
Tomter, boliger, hytter og bygg3 622 7243 743 0543 266 8633 364 608
Maskiner, inventar og transportmidler4 430 5644 184 1633 980 3963 736 093
Sum varige driftsmidler8 053 2887 927 2177 247 2597 100 701
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap1 558 8681 319 464
Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap234 89884 07022 94222 942
Andre aksjer og andeler6 9856 9796 9026 922
Pensjonsmidler2 579 7442 253 0752 411 9892 087 329
Andre langsiktige fordringer20 25017 4932 1082 689
Sum finansielle anleggsmidler2 841 8772 361 6174 002 8093 439 346
Sum anleggsmidler11 058 48110 420 27811 262 66810 556 847
Omløpsmidler
Varebeholdning2 117 6342 057 8181 635 4181 548 773
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer1 774 9211 770 2201 333 2781 312 564
Kortsiktige fordringer til selskap i samme konsern486 600464 643
Andre kortsiktige fordringer276 931310 016216 986256 721
Sum kortsiktige fordringer2 051 8522 080 2362 036 8642 033 928
Bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer801 486558 609566 172402 080
Sum omløpsmidler4 970 9724 696 6634 238 4543 984 781
Sum eiendeler16 029 45315 116 94115 501 12214 541 628
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital6 2506 4296 2506 429
Sum innskutt egenkapital6 2506 4296 2506 429
Opptjent egenkapital
Etterbetalingsfond424 000340 000424 000340 000
Annen egenkapital6 766 6976 241 6646 693 7676 103 887
Sum opptjent egenkapital7 190 6976 581 6647 117 7676 443 887
Minoritetenes andel91 62161 126
Sum egenkapital7 288 5686 649 2197 124 0176 450 316
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser164 473154 037129 763116 397
Langsiktige finansielle forpliktelser161 021203 996142 088181 614
Utsatt skatteforpliktelse702 773584 593621 074510 019
Sum avsetning for forpliktelser1 028 267942 626892 925808 030
Annen langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner1 499 674858 1951 486 924842 922
Obligasjonslån2 070 0002 000 0002 070 0002 000 000
Annen rentebærende langsiktig gjeld33 936---
Sum annen langsiktig gjeld3 603 6102 858 1953 556 9242 842 922
Sum langsiktig gjeld4 631 8773 800 8214 449 8493 650 952
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Gjeld til melkeprodusenter663 205735 074663 205735 074
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern--341 271309 450
Leverandørgjeld1 030 2741 049 354742 008797 564
Sum leverandørgjeld1 693 4791 784 4281 746 4841 842 088
Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld40 971618 6783 843552 160
Avsatt til etterbetaling melkeprodusenter963 401870 029963 401870 029
Betalbar skatt108 489104 88776 49375 284
Skyldig offentlige avgifter191 536236 691175 412204 955
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern--3 3196 406
Annen kortsiktig gjeld1 111 1321 052 188958 304889 438
Sum annen kortsiktig gjeld2 415 5292 882 4732 180 7722 598 272
Sum kortsiktig gjeld4 109 0084 666 9013 927 2564 440 360
Sum gjeld og egenkapital16 029 45315 116 94115 501 12214 541 628